Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
POLICE: strona spółki
24.05.2021, 21:33

PCE Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Stanisława Kostrubca na Członka Zarządu Spółki IX kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Uchwała w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki IX kadencji weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Stanisław Kostrubiec złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Stanisław Kostrubiec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty