Trwa ładowanie...
bEKBsuzV
Notowania
TOYA: strona spółki
25.05.2021, 15:02

TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

Zarząd TOYA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w dniu 25 maja 2021 dokonała oceny wniosku Zarządu spółki pod firmą: TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza negatywnie ocenia: 1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 zł) w następujący sposób: a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy 2. propozycję dnia dywidendy tj. 27 lipca 2021r. oraz terminu wypłaty dywidendy tj. 13 sierpnia 2021r. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza nie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.

Inne komunikaty

bEKBsuAD