Trwa ładowanie...
bEreOmPV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
27.05.2021, 20:55

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH („Spółka”) zawarła umowę z Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co KG („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: produkcja i dostawa elementów prefabrykowanych na inwestycję realizowaną w Michelsrombach Wartość umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia dostaw: lipiec 2021 Termin zakończenia dostaw: marzec 2022 Okres na zgłaszanie wad: 5 lat i 6 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na dostawcę: 5% wartości umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEreOmQD