Trwa ładowanie...
bEqzgJDV

Notowania

AQUABB: strona spółki
28.05.2021, 10:10

AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 7/2021 oraz ESPI nr 14/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. Gminy Bielska-Białej, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje.”; b) „Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.”; c) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”; d) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”; e) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający punkty zgłoszone przez akcjonariusza Spółki: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów. 6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym zawierającego wyniki oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje. 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu polega na rozszerzeniu porządku obrad o pięć dodatkowych punktów zażądanych przez akcjonariusza Spółki, umieszczonych po punkcie 10. porządku obrad. W konsekwencji dotychczasowy punkt 11. porządku obrad, tj. „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” otrzymał numer 16. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian i dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Na podanej stronie internetowej Spółki zamieszczony został także zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje: 1. nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający żądanie akcjonariusza; 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzgledniające nowy porządek obrad wraz uzasadnieniem jednego punktu porządku obrad; 3. projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiący załącznik do jednej z uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bEqzgJED