Trwa ładowanie...
bErKLqRN

Notowania

SOLAR: strona spółki
28.05.2021, 16:24

SOL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku

Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Solar Company S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 (dziewiątej) w Poznaniu, przy ul. przy ul. Torowej numer 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej.- 13. Wybór Rady Nadzorczej Solar Company S.A. na nową, wspólną, dwuletnią kadencję 14. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku. 15. Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020. 16. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta ri.solar.com.pl

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
5,06
-1,19
2021-06-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku
5,38
+2,23
2021-05-28
SOL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
5,00
+4,40
2021-05-28
SOL SA-QSr1 2021
5,00
+9,20
bErKLqSv