Trwa ładowanie...
bEEzUmlh
Notowania
KPPD: strona spółki
28.05.2021, 18:07

KPD Treści uchwał podjętych na WZA w dn. 28.05.2021 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.2021 r.:
UCHWAŁY PODJĘTE: UCHWAŁA NR 01/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki” §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 02/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 03/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r.. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163.777.735,41 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 41/100), 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100), 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.241.722,93 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 93/100), 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 04/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 05/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. i za lata ubiegłe Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w kwocie: 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 85.785,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć zł 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.430.128 Liczba głosów "przeciw" 24.000 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Do uchwały 05/21 akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały. UCHWAŁA NR 06/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 07/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 08/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 09/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 10/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.430.128 Liczba głosów "przeciw" 24.000 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 11/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 12/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 13/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 14/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 1.454.128 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 15/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art.385 § 1 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art.14.2 Statutu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.06.2010 r., Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1. W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się Joannę Jodłowską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 352.241 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 21,71% Łączna liczba ważnych głosów 352.241 w tym: Liczba głosów "za" 352.241 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 16/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Joanny Połetek-Żygas Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Powołuje się Joannę Połetek-Żygas w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.101.887 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,92% Łączna liczba ważnych głosów 1.101.887 w tym: Liczba głosów "za" 1.101.887 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 17/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.101.887 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,92% Łączna liczba ważnych głosów 1.101.887 w tym: Liczba głosów "za" 1.101.887 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 18/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Andrzeja Gruse Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Powołuje się Andrzeja Gruse w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.101.887 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,92% Łączna liczba ważnych głosów 1.101.887 w tym: Liczba głosów "za" 1.101.887 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 19/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Powołuje się Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.101.887 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,92% Łączna liczba ważnych głosów 1.101.887 w tym: Liczba głosów "za" 1.101.887 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NIEPODJĘTA: (dotyczy pkt. 7 porządku obrad) Projekt uchwały złożony przez akcjonariusza w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 i za lata ubiegłe: UCHWAŁA NR 05/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. i za lata ubiegłe Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w kwocie: 8.381.523,90 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 90/100), przeznacza się na: a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 811.200,00 zł (osiemset jedenaście tysięcy dwieście zł 00/100) b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki 7.570.323,90 zł (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy zł 90/100). 2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 85.785,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć zł 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2. Dywidenda wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na akcję. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 16 sierpnia 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2021 roku. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.454.128 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 89,63% Łączna liczba ważnych głosów 1.454.128 w tym: Liczba głosów "za" 24.000 Liczba głosów "przeciw" 1.430.128 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Inne komunikaty

bEEzUmlP