Trwa ładowanie...
bEEuzfTp
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
31.05.2021, 12:22

ULG Wypłata dywidendy

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela; 2) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote i zero groszy); 3) łączna kwota dywidendy wynosi 10.460.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy); 4) dzień dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2021 roku; 5) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 czerwca 2021 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Inne komunikaty

bEEuzfTX