Trwa ładowanie...
bFeRQCtN
Notowania
GPW: strona spółki
31.05.2021, 20:18

GPW Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 21 czerwca 2021 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa z dnia 31 maja 2021 r., o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu „Zmiany w składzie Rady Giełdy”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., b) wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku; b) ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania; c) ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 19. Zmiany w składzie Rady Giełdy. 20. Zamknięcie obrad. Do niniejszego raportu załączone zostają wniosek akcjonariusza Skarb Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał oraz nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający wniosek akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
bFeRQCuv