Trwa ładowanie...
bEqfKjvV

Notowania

BTC Aktualizacja księgowej wartości udziałów "Game Oliver SIA"

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach prac nad sprawozdaniem finansowym Emitenta, Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu wartości udziałów Game Olivier SIA nabytych w dniu 29 października 2019 roku zaksięgowanych w pozycji inwestycji długoterminowych w kwocie wynikającej z wyceny wartości godziwej 14 434,5 tysięcy złotych.
Przedmiotowy odpis związany jest nieosiągnięciem przez Game Olivier SIA zakładanych wyników finansowych wskazanych w sporządzonej na dzień nabycia wycenie. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż brak osiągnięcia przez Game Olivier SIA zakładanych wyników jest w znacznej mierze związane ze skupieniem działalności Emitenta na realizacji kluczowego projektu w postaci gry wideo “Zorro the Chronicles The Game” koncentrując na ten cel środki finansowe i zasoby osobowe aby zmaksymalizować efekty premiery gry w 2021 roku (raport ESPI 8/2021 z dnia 17 lutego 2021). Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje, iż aktualizacja wartości księgowej udziałów jest związana z odroczeniem w czasie wykorzystaniu tego aktywa i ma w ocenie Emitenta charakter jedynie przejściowy, do czasu o rozpoczęcia jego komercjalizacji.

Inne komunikaty

bEqfKjwD