Trwa ładowanie...
bEsjOyxx

Notowania

URSUS: strona spółki
1.06.2021, 19:59

URS Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w pierwszym terminie)

Niniejsza korekta spowodowana jest tym, że przy pierwotnej publikacji raportu bieżącego nr 29/2021 emitent omyłkowo wskazał tytuł dedykowany do raportu bieżącego nr 28/2021.Sama treść raportu pozostaje bez zmian.
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie). Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. z jej działalności za rok 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 wraz z opinią biegłego, którego rozpatrzenie i zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

bEsjOyyf