Trwa ładowanie...
bEsbZlIR

Notowania

AUXILIA: strona spółki
2.06.2021, 13:41

AUX Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok obrotowy

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w związku zadeklarowaną polityką w zakresie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 1 marca 2019 r., niniejszym informuje, iż po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz planowanych przyszłych inwestycji, w dniu 2 czerwca 2021 r. podjął Uchwałę nr 01/06/2021 w sprawie rekomendacji podziału zysku netto za 2020 rok obrotowy.
Zgodnie z opublikowanym przez Emitenta w dniu 31 maja 2021 r. raportem rocznym Spółki, zawierającym sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok obrotowy, zysk netto Spółki za 2020 rok obrotowy wyniósł 3.228.847,30 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 30/100). Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu nr 01/06/2021 w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za 2020 rok obrotowy, Zarząd Emitenta postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto w kwocie 3.228.847,30 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 30/100) w następujący sposób, zakładając dwa warianty podziału zysku netto za 2020 rok: 1) (i) kwotę 362.352,96 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 96/100) na dywidendę dla akcjonariuszy, odpowiadającej kwocie 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję oraz (ii) pozostałą kwotę, tj. 2.866.494,34 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; 2) (i) kwotę 181.176,48 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 48/100) na dywidendę dla akcjonariuszy, odpowiadającej kwocie 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję oraz (ii) pozostałą kwotę, tj. 3.047.670,82 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 82/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób związani rekomendacjami Zarządu. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEsbZlJz