Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AUXILIA: strona spółki
17.01.2024, 15:57

AUX Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku, informuje, iż 17 stycznia 2024 r. został podpisany aneks nr 6 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym [Aneks] zawarty pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks ma na celu aktualizację warunków udzielonego kredytu.
W wyniku zawarcia Aneksu kwota dostępnego finansowania ulegać będzie stopniowemu, równomiernemu zmniejszeniu do kwoty 1 999 500,08 PLN [jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 08/100] do końca okresu kredytowania [miesięczne obniżenie limitu o 45.500,00 PLN]. Okres obowiązywania kredytu ustalono na 12 miesiące od dnia zawarcia Aneksu. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,50 pkt. proc. Szczegółowe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie obowiązujących standardów rynkowych. Aneks zawarty został w celu zagwarantowania Spółce dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności, które będzie mogła ona wykorzystać w zależności od aktualnych potrzeb. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty