Trwa ładowanie...
bEqwrsOd

Notowania

PEKABEX: strona spółki
2.06.2021, 15:30

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Raben Real Estate Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Robakowie („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: generalne wykonawstwo w systemie „pod klucz” hali magazynowej – etap III przy ul. Transportowej w Grodzisku Mazowieckim Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót/dostaw: niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Termin zakończenia robót/dostaw: 21.02.2022 roku Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Okres rękojmi: 3 lata Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5% wartości umowy Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 2,5% wartości umowy Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 5% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEqwrsOL