Trwa ładowanie...
bEqwcxVN

Notowania

PEKABEX: strona spółki
2.06.2021, 16:07

PBX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym West Gate, Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie.
PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020. 10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020. 12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki. 13. Zmiana statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqwcxWv