Trwa ładowanie...
bEsjSOgl

Notowania

URSUS: strona spółki
2.06.2021, 20:10

URS Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w drugim terminie)

Zarząd URSUS S.A. w siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym 31/2021 omyłkowo nie został załączony plik zawierający projekty uchwał ZWZ spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021. Mając powyższe na uwadze, Emitent koryguje powyższy raport bieżący poprzez uzupełnienie brakującego pliku. Poniżej Emitent przekazuje treść raportu wraz z załącznikami.
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 12.30 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie). Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. z jej działalności za rok 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 wraz z opinią biegłego, którego rozpatrzenie i zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty

bEsjSOgT