Trwa ładowanie...
bESoPOqd
Notowania
LARQ: strona spółki
11.06.2021, 19:22

LRQ Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 9 czerwca 2021 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Harbinger Capital Ltd z siedzibą na Malcie („Harbinger”). Żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądanie zawierało uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.
W związku z tym żądaniem Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania. Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądania rozszerzył porządek obrad o trzy niżej wskazane punkty, które będę procedowane po punkcie 11 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ. „ 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia: 1) uchwały nr 4 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 2) uchwały nr 5 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 3) uchwały nr 6 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 4) uchwały nr 7 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 13. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.” W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ. W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ; 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 9. Przyjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 10. Przyjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; 11. Przyjęcie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020; 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia: 1) uchwały nr 4 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 2) uchwały nr 5 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 3) uchwały nr 6 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 4) uchwały nr 7 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 13. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad ZWZ. Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESoPOqL