Trwa ładowanie...
bETacNeJ
Notowania
LARQ: strona spółki
15.06.2021, 14:29

LRQ Informacja o uzupełnieniu dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2021 z 4 czerwca 2021 r. oraz 20/2021 z 11 czerwca 2021 r. Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedkłada dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotne dla podejmowanych uchwał:
1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie; 2) sprawozdanie o wynagrodzeniach, sporządzone przez Radę Nadzorczą, wraz z jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie; 3) ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzoną przez biegłego rewidenta; 4) cztery opinie Zarządu dotyczące planowanego pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz podstawy ustalenia proponowanej minimalnej ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bETacNfr