Trwa ładowanie...
bEqQgxzF

Notowania

PEP: strona spółki
18.06.2021, 15:07

PEP UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bEqQgxAn