Trwa ładowanie...
bEqmZilN

Notowania

GPW: strona spółki
21.06.2021, 19:48

GPW Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW („ZWZ”) odwołało ze składu Rady Giełdy Pana Jakuba Modrzejewskiego.
Ponadto ZWZ powołało Panią Izabelę Flakiewicz w skład Rady Giełdy. W załączeniu Spółka przekazuje notę biograficzną nowo powołanego Członka Rady Giełdy. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Panią Izabelę Flakiewicz nie prowadzi ona w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Giełdy, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqmZimv