Trwa ładowanie...
bEqnctYR

Notowania

APE Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 21 czerwca 2021 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej _z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016_ za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r., a także - Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zostanie przedstawione w ramach punktu 12 porządku obrad, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania. Ponadto w dniu 21 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 7/2021, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2020, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2020, - Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2020 roku, oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2020 r., - udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqnctZz