Trwa ładowanie...
bEKNOIKZ
Notowania

PRT Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) oraz raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany porządku obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynął złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza – Luma Holding Ltd. (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały do punktu 14. porządku obrad dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przewidujący powołanie Pana Jarosława Palejko na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Emitent przekazuje w załączeniu otrzymany życiorys zawodowy kandydata, jak również projekt uchwały w sprawie jego powołania na członka Rady Nadzorczej zgłoszony przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEKNOILH