Trwa ładowanie...
bEDGPKRh
Notowania
AQUABB: strona spółki
23.06.2021, 15:34

AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 19 marca 2021 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z Gminą Bielsko-Białą umowę w przedmiocie zamiany nieruchomości, na podstawie której prawo własności nieruchomości należącej do Gminy Bielsko-Białej zostało przeniesione na Spółkę w zamian za przeniesienie na Gminę Bielsko-Białą prawa własności nieruchomości należącej do Spółki („Umowa”).
Mając na uwadze różnicę pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości oraz obowiązki podatkowe spoczywające na Spółce w związku z przeniesieniem własności nieruchomości, zamiana nieruchomości nastąpiła za dopłatą na rzecz Spółki kwoty w wysokości 37.953,01 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami uzyskanymi przez strony Umowy w wyniku zamiany nieruchomości. Na nieruchomości, która dotychczas należała do Spółki, a w drodze zamiany została przeniesiona na Gminę Bielsko-Białą, ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Spółki dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej posadowionych na tej nieruchomości oraz służebność drogi (przejazdu i przechodu) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przylegającej, której obecnym właścicielem jest Spółka. Nieruchomości zostały wzajemnie wydane celem przeniesienia ich posiadania na nowych właścicieli. Powyższa zamiana nieruchomości umożliwi Spółce realizację inwestycji – Parku Edukacji Ekologicznej „AQUA”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2020 z dnia 13 listopada 2020 r

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bEDGPKRP