Trwa ładowanie...
bEDfOffV
Notowania

PRT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - nie wystąpiły uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; - nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; - nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, zgłoszonego przez Akcjonariusza Spółki (o którym to projekcie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z 2 czerwca 2021 r.), wobec braku zgłoszenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia propozycji w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; - nie zgłoszono sprzeciwów zgłoszonych do protokołu. Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.protektorsa.pl/raporty/raporty-2021/.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDfOfgD