Trwa ładowanie...
Notowania
ATAL: strona spółki
30.06.2021, 14:58

1AT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Zarząd informuje również, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do punktu I.Z.1.20. Rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w formie audio. Podstawa prawna: §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty