Trwa ładowanie...
bEDGHDxN
Notowania
AQUABB: strona spółki
6.07.2021, 14:23

AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) do Sądu Okręgowego w Katowicach o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki („Pozew”). Otrzymany przez Spółkę odpis Pozwu datowany jest na dzień 25 lutego 2021 r., lecz został doręczony Spółce dopiero w dniu dzisiejszym.
Wniesienie Pozwu stanowiło wykonanie zobowiązania Sądu Okręgowego w Katowicach, który zobowiązał Veolia do jego wniesienia w związku z udzieleniem zabezpieczenia roszczenia Veolia, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało jednak uchylone prawomocnym postanowieniem tego Sądu z dnia 10 marca 2021 r., co Spółka również przekazała do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 18 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Twierdzenia podnoszone przez Veolia w Pozwie są analogiczne do tych przedstawianych przez nią we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, tj. jako przyczynę utraty prawa głosu przez Gminę Bielsko-Białą Veolia wskazuje naruszenie przez tego akcjonariusza obowiązku notyfikacji Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego faktu zawarcia w 2006 roku porozumienia akcjonariuszy i przekroczenia przez strony tego porozumienia określonego progu ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast Sąd Okręgowy w Katowicach w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 marca 2021 r. oddalającym wniosek Veolia o udzielenie zabezpieczenia, a także w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 czerwca 2021 r. oddalającym zażalenie Veolia, wskazał, iż Veolia nie uprawdopodobniła swojego roszczenia opartego na wyżej wymienionych podstawach. Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy Pozwu i podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę interesu Spółki, w tym w pierwszej kolejności złoży stosowną odpowiedź na Pozew.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bEDGHDyv