Trwa ładowanie...
bEJKwWuZ
Notowania

TRR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 6 sierpnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2020. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz.U. 2018 poz. 512 i 685).

Załączniki

Inne komunikaty

bEJKwWvH