Trwa ładowanie...
bEsyhYSZ
Notowania

MIR Zakończenie subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji związanych z dopuszczeniem akcji Spółki serii P do obrotu na rynku regulowanym przekazuje poniższe informacje.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja obligacji serii S1 rozpoczęła się w dniu 22 października 2019 roku i zakończyła się w dniu 28 października 2019 roku, a sprzedaż akcji rozpoczęła się w dniu 18 czerwca 2021 roku i zakończyła w dniu 23 czerwca 2021 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 28 października 2019 roku – data przydziału obligacji serii S1. 23 czerwca 2021 roku – data wyrejestrowania 1.000.000 obligacji serii S1 zamiennych na akcje, z których zostało wykonane prawo objęcia akcji serii P, a także data zarejestrowania 1.000.000 akcji serii P pod kodem PLKLSTN00108. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.500.000 obligacji serii S1 1.000.000 akcji serii P 4. Stopa redukcji: Nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.500.000 obligacji serii S1 1.000.000 akcji serii P 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.500.000 obligacji serii S1 1.000.000 akcji serii P 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Obligacje serii S1 były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 obligację Akcje serii P były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 akcję 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 2 osoby złożyły zapisy na obligacje serii S1 Dotychczas 1 osoba złożyła zapis na akcje serii P (jednak zgodnie z obowiązującymi Warunkami Emisji Obligacji serii S1 obligatariuszowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii P w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż do trzech dni przed dniem wykupu ww. obligacji, który przypada na dzień 23 października 2021 roku) 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 2 osoby - obligacje serii S1 Dotychczas 1 osoba - akcje serii P (w przypadku terminowego złożenia przez drugiego obligatariusza serii S1 oświadczenia o objęciu akcji serii P w warunkowym kapitale zakładowym Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do realizacji uprawnienia obligatariusza do zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P) 10. Nazwie (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; Wartość subskrypcji obligacji serii S1 – 4.500.000 złotych Wartość sprzedaży akcji serii P – 3.000.000 złotych 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, Spółka poniosła wskazane poniżej koszty, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wynagrodzenie subemitentów. c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, Spółka nie poniosła żadnych kosztów na sporządzenie prospektu emisyjnego, d) promocji oferty Spółka nie poniosła żadnych kosztów na promocje oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; Emisja obligacji serii S1 spowodowała koszty w łącznej wysokości 64.350,00 złotych netto w tym: koszty (łącznie dla obu wyemitowanych przez Spółkę serii obligacji tj. serii S1 i S2): - rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych - doradztwa prawnego przy emisji obligacji – 20.000,00 złotych netto, agenta emisji - 20.000,00 złotych netto oraz Sponsora emisji – 23.000,00 złotych netto oraz koszty rejestracji obligacji serii S1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - 1.000,00 złotych netto natomiast emisja akcji serii P spowodowała następujące koszty w łącznej wysokości 14.900,00 złotych netto, w tym: - koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych oraz - koszty agenta emisji - 7.000,00 złotych netto, koszty czynności związanych z zamianą obligacji serii S1 na akcje serii P – 50.00 złotych netto, koszty rejestracji akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - 1.000,00 złotych netto oraz koszty dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500,00 zł netto. Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji serii P stanowią koszty w 2021 roku. Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą; 0,01 złotych 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: Obligacje serii S 1 zostały opłacone wkładami pieniężnymi. Akcje serii P zostały opłacone wkładami pieniężnymi poprzez opłacenie obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z parytetem wymiany obligacji serii S1 na akcje serii P określonym w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 1/10/2019 Zarządu Miraculum SA z dnia 22 października 2019 roku cena emisyjna obligacji serii S1 została ustalona na poziomie 3,00 zł oraz zgodnie z przyjętą̨ uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku cena emisyjna Akcji serii P została ustalona w wysokości 3,00 złote. Z uwagi na powyższy parytet wymiany obligacji serii S1 na Akcje serii P wyniósł 1:1. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEsyhYTH