Trwa ładowanie...
bEsxBfuJ
Notowania
BPC: strona spółki
21.07.2021, 16:35

BPC As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN. W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta

Black Pearl S.A. - owner of the MCAN COIN cryptocurrency wallet listed on: Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange and Coinsbit - in accordance with the development strategy aimed at dynamic strengthening the business activity in the area of the acquisition of enterprises for own cryptocurrency, and thus an increase in the value of the Company's physical assets:
1. Reduced the number of MCAN COINs in circulation by 80%, thus reducing the available quantity of MCAN COINs from 5,000,000,000 to 1,000,000,000. The reduction took place through the so-called "Burning" – it means permanent exclusion from circulation by transferring 4,000,000,000 MCAN COIN to the address 0x000000000000000000000000000000000000dEaD – transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef The stock of mined / issued coins has thus been permanently reduced and limited to the maximum quantity available ("Maximum Supply") of 1,000,000,000 MCAN COIN. 2. Froze a further amount of 400,000,000 MCAN COIN within a new reduced quantity of 1,000,000,000, in order to provide investors with transaction certainty and the utility of MCAN COIN as a digital currency based on the potential of the medical marijuana market, which is now in line with global trends and is growing rapidly. Thus, 600,000,000 out of 1,000,000,000 MCAN COIN remained in use for a period of 2 years, of which 11,687,454 MCAN COIN is at the disposal of Black Pearl S.A. for the purpose of acquisition of other business entities and possible sale of MCAN COIN by Black Pearl S.A. to institutional investors. The 400,000,000 MCAN COIN wallet will be unfrozen after a minimum period of two years – after informing the market in advance of this intention and subject to the minimum price of 1 MCAN COIN exceeding USD 10. Setting this threshold is related to the target – a permanent exceeding of the MCAN COIN stock market valuation set by Coinmarketcap as the target minimum market value. As conclusion, after performing the above operations, the MCAN COIN "Maximum Supply" is at the level of 1,000,000,000, including the "Frozen Wallet" 400,000,000 and the "Circulating Supply" 600,000,000. Information is essential and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy. Black Pearl S.A. – właściciel portfela kryptowaluty MCAN COIN notowanej na: Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange oraz Coinsbit – zgodnie ze strategią rozwoju zmierzającego do dynamicznego wzmocnienia sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw za własną kryptowalutę, a co za tym idzie wzrostu wartości fizycznych aktywów Spółki: 1. Zredukował ilość istniejących w obiegu MCAN COIN o 80%, przez co ograniczył dostępną ilość MCAN COIN z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 sztuk. Redukcja nastąpiła poprzez tzw. „spalenie” czyli trwałe wyłączenie z obiegu wskutek przelania 4.000.000.000 MCAN COIN na adres 0x000000000000000000000000000000000000dEaD – transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef Stan wydobytych/wyemitowanych coinów został w ten sposób trwale zmniejszony i ograniczony do maksymalnej dostępnej ilości („Maximum Supply”) 1.000.000.000 MCAN COIN. 2. Zamroził w ramach nowej zmniejszonej ilości 1.000.000.000 kolejną sumę 400.000.000 MCAN COIN w celu zapewnienia inwestorom pewności transakcji i użytkowości MCAN COIN jako waluty cyfrowej opartej na potencjale rynku medycznej marihuany, który obecnie jest zgodny z trendami światowymi i wzrasta w szybkim tempie. Tym samym w użyciu pozostało, na okres 2 lat, 600.000.000 MCAN COIN z 1.000.000.000 z czego 11.687.454 MCAN COIN jest w dyspozycji Black Pearl S.A., z przeznaczeniem do celów akwizycji innych podmiotów gospodarczych oraz ewentualnej sprzedaży MCAN COIN przez Black Pearl S.A. do inwestorów instytucjonalnych. Odmrożenie portfela 400.000.000 MCAN COIN nastąpi po okresie minimum dwóch lat – z uprzedzeniem rynku o tym zamiarze oraz z zastrzeżeniem osiągnięcia ceny minimalnej 1 MCAN COIN przekraczającej 10 USD. Wyznaczenie tego progu związane jest z celem – trwałym przekroczeniem tej wyceny giełdowej MCAN COIN wyznaczanej przez Coinmarketcap, jako docelowej minimalnej wartości rynkowej. Reasumując, po dokonaniu powyższych operacji „Maximum Supply” MCAN COIN wynosi 1.000.000.000, w tym „Frozen Wallet” 400.000.000 oraz „Circulating Supply” 600.000.000. Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-21
BPC As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN. W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta
50,20
+1,59
2021-07-16
BPC The Issuer's Supervisory Board issued, in the form of a resolution, consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5,000,000,000 to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet - leaving only 600,000,000 MCAN COIN in circulation Rada Nadzorcza Emitenta wydała, w formie uchwały, zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MC
50,20
+1,59
2021-07-13
BPC As part of the company's target - increasing the value of the Company - the Issuer's Management Board applied to the Supervisory Board for consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet. W ramach realizacji celu Firmy – wzrostu wartości przedsiębiorstwa – Zarząd Emitenta wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zgodę na redukcje ilo
48,60
0,00
2021-07-08
BPC Nabycie 300.000 akcji BPC w celu umorzenia oraz rozliczenie ceny nabycia walutą cyfrową 1.000.000 MCAN, w wyniku realizacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 roku. Purchase of 300,000 BPC shares for redemption and settlement of the purchase price in digital currency 1,000,000 MCAN, as a result of the implementation of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Company on June 30, 2021
50,60
0,00
2021-07-01
BPC List of shareholders holding at least 5% of votes at the General Meeting on 30.06.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
50,20
0,00
2021-06-22
BPC With regard to ESPI: 26/2020, 29/2020 and 19/2021, the Issuer hereby informs that Black Pearl S.A has filed The Complaint on the Measures undertaken by the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. and the Request for the Polish Financial Supervision Authority to undertake supervisory actions following the Resolution No 565/2021 adopted on 1 June 2021 by GPW in Warsaw, on the suspension of the trading in the Company's shares. W nawiązaniu do ESPI: 26/2020, 29/20
57,00
-11,93
2021-06-09
BPC Black Pearl S.A. speech against the Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. of June 1, 2021, No. 565/2021 on the suspension of trading in the Company's Shares with a request to restore the Issuer's Shares to trading (pursuant to Art. 165 section 1A, point 1 of the Act on Trading) Wystąpienie Black Pearl S.A. przeciwko Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2021r, nr. 565/2021 o zawieszeniu obrotu Akcjami Spółki z w
57,00
0,00
2021-05-31
BPC Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2021. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021.
54,20
0,00
2021-05-19
BPC The Issuer's Management Board announces the conclusion on May 17, 2021 of the notary "Conditional Agreement for the Purchase of 300,000 BPC's own shares for redemption" for the amount of: 1,000,000 MCAN Coins. This is the next step in the implementation of the restructuring activieties, notified in ESPI 4/2019, ESPI 50/2020, ESPI 51/2020 and EBI: 8/2019, consisting in increasing the percentage of shares held by minority shareholders in the market. Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dni
78,00
-2,56
2021-05-13
BPC Resolution of the Management Board of Black Pearl Spółka Akcyjna on the management of selected assets. Uchwała Zarządu Black Pearl Spółka Akcyjna w sprawie sposobu zarządzania wybranymi aktywami.
65,00
0,00
bEsxBfvr