Trwa ładowanie...
bDofeuAB

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-11-19
BPC Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN - będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
68,00
-1,47
2020-11-18
BPC Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
59,50
+0,84
2020-10-23
BPC Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
54,00
0,00
2020-10-22
BPC Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
55,50
+9,91
2020-10-14
BPC Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.
50,00
+2,00
2020-10-07
BPC Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
54,00
+15,74
2020-10-07
BPC Zmiana stanu posiadania.
54,00
+11,11
2020-10-07
BPC Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.
54,00
+1,85
2020-10-06
BPC Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
60,00
+16,67
2020-09-23
BPC BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
51,50
+0,97
2020-09-17
BPC Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
58,00
+0,86
2020-09-07
BPC Zmiana stanu posiadania
46,80
-17,09
2020-08-28
BPC Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje ustalona na 07.10.2020r.
67,00
-1,49
2020-08-24
BPC Projekt oparty o patent nr PCT/PL2014/000046 o wartości przekraczającej 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych) będący własnością Emitenta, użyty przez firmę Biomass Energy Project S.A., otrzymał dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
71,50
0,00
2020-08-20
BPC Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
69,50
-2,88
2020-08-19
BPC Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
74,00
-2,70
2020-08-18
BPC Uchwała Rady Nadzorczej Black Pearl S.A w zakresie czynności Zarządu zmierzających do naprawy wad systemowych GPW. Nakazuje Zarządowi Emitenta zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa, pozostawiając drogę dialogu społecznego.
63,00
+16,67
2020-08-17
BPC Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
79,50
-8,18
2020-08-14
BPC Zarząd Black Pearl S.A podjął decyzje- przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki , o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce , o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW.
80,00
-3,13
2020-08-11
BPC Zawieszenie obrotu akcjami BPC . Transparentność i dostęp do informacji prawem akcjonariuszy. GPW nie powinno ograniczać praw nabytych drobnych akcjonariuszy i wpływać na wycenę akcji BPC. Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co do wiarygodności Emitenta.
50,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona
bDofeuBj