Trwa ładowanie...
bEriHjqZ

Notowania

PRT Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 21.07..2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16.07.2021 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki oraz tekstu jednolitego uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmianę Statutu Spółki, polegającą na uchyleniu § 9 C Statutu o następującym brzmieniu:
„§ 9 C a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”). b) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a), jest przyznanie prawa do objęci Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 570.648 („Warranty Serii A”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („Program”). c) Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku („Rok Obrotowy 2019”), od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku („Rok Obrotowy 2020”) oraz od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku („Rok Obrotowy 2021”). d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi w terminach wskazanych w Regulaminie. e) Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.” oraz dodaniu § 9 D Statutu o następującym brzmieniu: „§ 9 D 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej Akcje Serii F) począwszy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników PROTEKTOR S.A. oraz spółek zależnych od PROTEKTOR S.A. (dalej Zasady), określonych w § 2 Uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej Uchwała o Programie) do dnia przypadającego jeden rok od powyższej daty, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku (dalej Kapitał Docelowy) zgodnie z Zasadami (w tym w szczególności po cenie emisyjnej wskazanej w Zasadach). 2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie programu motywacyjnego (dalej Program) dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej Uczestnicy) oraz zgodnie z Zasadami i regulaminem tego Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi oraz Statutem Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Uczestnicy wskazani w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji Serii F emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie Uczestnikom wskazanym w Uchwale RN o Wskazaniu (zdefiniowanej w punkcie 4.9. Zasad) prawa do objęcia Akcji Serii F. 5. Akcje Serii F wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy. 6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w § 9 D Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały o Programie, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd jest umocowany w szczególności do: a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii F i ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” Zarząd Emitenta informuje, że tekst uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. W związku z zarejestrowaniem zmiany statutu Spółki, dotyczącej kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów nie ulegają zmianie. W związku z tym, zgodnie z §9 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.572.300 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących łącznie 19.021.600 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) głosów, w tym: a) 5.988.480 sztuk akcji serii A, b) 3.376.170 sztuk akcji serii B, c) 9.364.650 sztuk akcji serii C, d) 292.300 sztuk akcji serii D. Zarząd Emitenta podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEriHjrH