Trwa ładowanie...
bEBZMTCJ
Notowania

K2H Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia

Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: K2 Internet S.A., dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 23 lipca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie zakończenia pierwszego programu skupu akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia ze skutkiem na dzień 26 lipca 2021 r.
Emitent opublikował raport bieżący nr 19/2018 w dniu 27 kwietnia 2018 r., w którym informował o „Przyjęciu i wdrożeniu przez K2 Internet S.A. programu skupu akcji własnych K2 Internet S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w celu ich umorzenia”, który rozpoczął się w dniu 23 maja 2018 r. oraz trwał do dnia 26 lipca zgodnie z ww. uchwałą Zarządu („Pierwszy Program Skupu Akcji Własnych”). Emitent przekazuje niniejszym podsumowanie wyników przeprowadzonego Pierwszego Programu Skupu Akcji Własnych: 1. W ramach Pierwszego Programu Skupu Akcji Własnych zostało nabytych łącznie przez Spółkę 167.377 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji, uprawniających do 167.377 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym: a) 166.027 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) sztuk akcji własnych zostało umorzonych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. za łącznym wynagrodzeniem równym kwocie 1.725.013,25 PLN (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzynaście złotych 25/100) oraz, b) 1.350 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych jest w procesie ich umorzenia na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu za łącznym wynagrodzeniem równym kwocie 20.210,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100), a które to umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego tytułem nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach Pierwszego Programu Skupu Akcji Własnych wyniosła łącznie 1.745.223,25 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 25/100). Pierwotnie łączna kwota pula środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych była równa 17.000.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych). Obecnie, pozostała pula funduszy na realizację kolejnych programów skupu akcji własnych wynosi 15.254.776,75 PLN (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 75/100). 3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty), a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych w ramach Pierwszego Programu Skupu Akcji Własnych wyniosła łącznie 167.377,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych). 4. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej akcji w ramach Pierwszego Programu Skupu Akcji Własnych wyniosła: ok 10,43 PLN (słownie: dziesięć złotych 43/100). Na dzień publikacji raportu, w mocy pozostaje uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia (dalej zwana: „Uchwałą NWZA”). Zgodnie z ww. Uchwałą NWZA, upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres do dnia 30 czerwca 2024 r. nie dłużej niż jednak do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych. Emitent nie wyklucza dalszego nabywania i skupu akcji własnych w kolejnych miesiącach bieżącego roku w ramach Uchwały NWZA w związku z treścią § 1 pkt. 5 Uchwały NWZA na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta.

Inne komunikaty

bEBZMTDr