Trwa ładowanie...
bEEzowIB
Notowania
KGHM: strona spółki
5.08.2021, 16:17

KGH Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, że w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych, Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów.
Wartość odzyskiwalna zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została ustalona przede wszystkim w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych. Aktualizacja ścieżek rynkowych prognoz cenowych, głównie miedzi, miała istotny wpływ na poziom przyszłych przepływów pieniężnych generowanych nie tylko przez wyżej wymienione aktywa górnicze Grupy Kapitałowej, ale także przez Sierra Gorda S.C.M. (wspólne przedsięwzięcie), które stanowią istotny element szacunku wartości odzyskiwalnej pożyczek udzielonych na finansowanie projektu Sierra Gorda S.C.M. w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu KGHM Polska Miedź S.A. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2021 r., dokonana wycena wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM INTERNATIONAL LTD., wskazała na zasadność odwrócenia części dokonanych w latach ubiegłych odpisów w kwocie 1 010 mln PLN oraz wzrost wartości odzyskiwalnej salda pożyczek udzielonych na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. o kwotę 1 585 mln PLN. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2021 r. przeprowadzona wycena wykazała zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. w wysokości 1 655 mln PLN (435 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.) oraz odwrócenie dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego aktywów kopalni Robinson w kwocie 39 mln PLN (10 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.).   Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r., których publikacja jest planowana na 17 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Inne komunikaty

bEEzowJj