Trwa ładowanie...
bEKWDdCJ
Notowania
TORPOL: strona spółki
18.08.2021, 19:40

TOR Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 18 sierpnia 2021 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku (w nawiasie, jeśli nie podano inaczej, przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku): Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: • przychody netto ze sprzedaży: 491,0 mln zł (589,0 mln zł), • zysk/strata ze sprzedaży brutto: 42,6 mln zł (36,5 mln zł), • zysk/strata netto: 20,3 mln zł (13,9 mln zł), • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 484,4 mln zł na 30 czerwca 2021 roku (404,9 mln zł na 31 grudnia 2020 roku). Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.: • przychody netto ze sprzedaży: 450,2 mln zł (572,5 mln zł), • zysk/strata ze sprzedaży brutto: 38,8 mln zł (34,7 mln zł), • zysk/strata netto: 19,1 mln zł (14,0 mln zł), • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 481,9 mln zł na 30 czerwca 2021 roku (403,1 mln zł na 31 grudnia 2020 roku). Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe w okresie sprawozdawczym podyktowane są wyższą średnią rentownością realizowanych robót budowlanych w ramach posiadanego portfela zamówień Grupy Emitenta. Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 3 września 2021 roku.

Inne komunikaty

bEKWDdDr