Trwa ładowanie...
bEIDoLud
Notowania
ATLASEST: strona spółki
19.08.2021, 12:48

ATL Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 19 sierpnia 2021

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku
Atlas Estates Limited Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 19 sierpnia 2021 r. Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 19 sierpnia 2021 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 15 lipca 2021 r., skorygowanego dnia 20 lipca 2021 r. („Zawiadomienie”) zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z Zawiadomieniem, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO Ireland na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie BDO do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2021. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie że wysokość wynagrodzenia dla BDO Ireland będzie ustalona przez Dyrektorów Spółki. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO ponowne powołanie Pana Guy Indig jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0 % kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Elaine Smeja Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEIDoLuL