Trwa ładowanie...
bESVEqZN
Notowania
HELIO: strona spółki
30.08.2021, 14:40

HEL Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2021 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., oraz nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r.
Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - 25.000.000 zł w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. - 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 30.09.2024 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2021 r. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki. Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu środków trwałych, w tym samochodów służbowych oraz maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.04.2022 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 31.08.2026 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

Inne komunikaty

bESVErav