Trwa ładowanie...
Notowania

EXC Oświadczenie zarządu Excellence SA

Zarząd Spółki Excellence S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku, iż w związku z publikacją na forum internetowym portalu Bankier.pl komentarzy przez użytkowników posługujących się pseudonimami „Mark55” oraz „Babciaciecierka”, i, podjął wymagane prawem działania tj.
1) Wystosował do spółki Bonnier Business Polska sp. z o.o. wezwanie o usunięcie nieprawdziwych komentarzy, które w zostały przez administratora forum usunięte. Warto podkreślić, że administrator forum Bankier.pl podjął działania zobowiązujące go prawnie oraz wykazał reakcję natychmiastową i profesjonalną. Tym samym administrator forum Bankier.pl jest podmiotem nie powiązanym z żadnymi zarzutami wnoszonymi w zawiadomieniu przeciwko autorom wpisów. 2) Skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2021.328 t.j. z dnia 22 lutego 2021 roku), zgodnie z którym: kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia podlega grzywnie do 5.000.000,00 złotych albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obu tym karom łącznie. W ocenie Zarządu Spółki, wiadomości zamieszczone przez wspomnianych użytkowników doprowadziły do podważenia zaufania Akcjonariuszy do Spółki oraz Członków jej organów i miały na celu wywołanie spadku kursu akcji Spółki. Stąd Zarząd w ochronie interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy zrealizował swój obowiązek zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie jego sprawców, czyli ww. opisanych użytkowników forum. Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, iż podejmowane będą wszelkie przewidziane prawem działania, mające na celu zachowanie dobrego imienia przez Spółkę, a także ochronę interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

Inne komunikaty