Trwa ładowanie...
bEKOsaxx
Notowania

PRF Emisja obligacji serii A2 w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (”Spółka” lub “Emitent”) informuje, że w dniu 9 września 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2 (”Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 17.000.000,00 (siedemnaście milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,80 p.p. (trzy i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego), z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Emitent wykupi Obligacje w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent informował o ustaleniu II Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 38/2020 z dnia 21 września 2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bEKOsayf