Trwa ładowanie...
bEEbPGKZ
Notowania
R22: strona spółki
14.09.2021, 15:20

R22 Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.

Zarząd R22 S.A. ”Spółka”, „Emitent” działając na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) „Rozporządzenie”, informuje iż w dniu 14 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzyny Nagórko oraz Pani Mileny Olszewskiej – Miszuris,
Jednocześnie Spółka działając na podstawie § 5 pkt 5) Rozporządzenia, informuje iż w dniu 14 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Zimnickiej – Jankowskiej i Pana Kamila Pałyska na Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną drugą, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 18 sierpnia 2020 r. i będzie trwała do 18 sierpnia 2023 r. Zarówno Pani Katarzyna Zimnicka – Jankowska jak i Pan Kamil Pałyska spełniają kryteria niezależności i złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia. Aktualne życiorysy powołanych w dniu 14 września 2021 r. Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z nowo wybranych członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji wchodzą: Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Cellary – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Członek niezależny Magdalena Dwernicka – Sekretarz Rady Nadzorczej Kamil Pałyska – Członek niezależny Katarzyna Zimnicka – Jankowska – Członek niezależny

Załączniki

Inne komunikaty

bEEbPGLH