Trwa ładowanie...
bEDnihBx
Notowania

IPO Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 września 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2021 roku. Opinia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Spółka przedkłada dodatkowo – uchwalone przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A.: •sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW ; •ocenę sytuacji Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance ; •ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku ; •ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku ; •sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A., które stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie informujemy, że materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl

Załączniki

Inne komunikaty

bEDnihCf