Trwa ładowanie...
bEDmLnph
Notowania
PEKABEX: strona spółki
15.09.2021, 15:45

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Dachland sp. z o.o. , której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: wykonanie konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej dla inwestycji „Rozbudowa hali Wydziału Płynów” Zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.”, zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim Wartość umowy: 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót/dostaw: 15.11.2021 r. Termin zakończenia robót/dostaw: 15.05.2022 r. Okres gwarancji: 60 miesięcy Okres rękojmi: 60 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 2,5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 10% wartości umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: nie Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEDmLnpP