Trwa ładowanie...
bEDRwgol
Notowania
PZU: strona spółki
15.09.2021, 17:40

PZU Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 400 § 1 oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 12 października 2021 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDRwgoT