Trwa ładowanie...
bEJznrkR
Notowania

INW DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Gamedust Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 402 (1) § 1 KSH zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Spółki („Spółka Przejmująca”) z Gamedust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 6, 60-792 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000700882 („Spółka Przejmowana”). W wyniku połączenia z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie cały majątek Spółki Przejmowanej.
Ze względu na fakt, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Gamedust sp. o.o. posiada Gamedust S.A. połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Stosownie do treści art. 516 § 5 KSH nie sporządza się sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. Akcjonariusze mogą zapoznać się z planem połączenia wraz z załącznikami, a także sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami zarządów z działalności wraz z opiniami biegłego rewidenta za ostatnie trzy lata obrotowe obu łączących się spółek na stronie internetowej Spółki Przejmującej (https://gamedust.co/ir-dokumenty) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (https://gamedust.co/gamedustspzoo). Wymienione dokumenty są udostępniane nieprzerwanie do dnia zarejestrowania połączenia.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJznrlz