Trwa ładowanie...
bEKAMUWd
Notowania
EUROTAX: strona spółki
16.09.2021, 12:13

ETX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 października 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 16 września 2021 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 4 października 2021 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

Inne komunikaty

bEKAMUWL