Trwa ładowanie...
bEKwaPTV
Notowania
MBANK: strona spółki
20.09.2021, 8:35

MBK Dopuszczenie 1.656 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje do wiadomości, że uchwałą nr 904/2021 z dnia 17 września 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 21 września 2021 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.656 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda.
Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie: • uchwały nr 21 XXI ZWZ Banku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, • uchwały nr 3 XVI NWZ Banku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 21 września 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012".

Inne komunikaty

bEKwaPUD