Trwa ładowanie...
bEUTkXTV
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
27.09.2021, 11:27

BDX Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 27 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.
Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 16.09.2021 r. w raporcie bieżącym nr 69/2021. Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto Wartość umowy: 201 552 591,54 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 830 dni Okres gwarancji: 12 miesięcy Okres rękojmi: 12 miesięcy Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty

bEUTkXUD