Trwa ładowanie...
bEUxcAIB
Notowania
ZUE: strona spółki
27.09.2021, 13:15

ZUE Zawarcie pakietu umów na realizację projektu infrastrukturalnego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. Spółka zawarła umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza (Zamawiający 1) oraz Tramwajami Śląskimi S.A. (Zamawiający 2) dotyczące realizacji inwestycji przebudowy torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od al. Róż do ul. Kasprzaka (Inwestycja).
Zakres prac w ramach Umów został podzielony na część dotyczącą infrastruktury gminnej (Umowa 1 zawarta z Zamawiającym 1) oraz infrastruktury tramwajowej/torowej (Umowa 2 zawarta z Zamawiającym 2) (Umowa 1 i Umowa 2 łącznie jako Kontrakty). Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na realizację Inwestycji w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Łączna wartość Kontaktów wynosi 62 mln zł netto ( 76,2 mln zł brutto), w tym: 1)Umowa 1 o wartości 43,4 mln zł netto (53,4 mln zł brutto) i terminem realizacji prac ustalonym na 31 grudnia 2022 roku, 2)Umowa 2 o wartości 18,6 mln zł netto (22,9 mln zł brutto) i terminem realizacji prac ustalonym na 31 sierpnia 2022 roku. Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę na podstawie umów wynosi 7 lat. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. Umowa 1 przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 1, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu Umowy 1 czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu 1 karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy 1 z przyczyn leżących po stronie Spółki. Natomiast Zamawiający 1 zapłaci Spółce karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto w razie odstąpienia od Umowy 1 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 1. Umowa 1 nie zawiera przy tym limitu kar jakie mogą zostać nałożone na poszczególne jej strony. Umowa 2 przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 2, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu Umowy 2 czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu 2 karę w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy 2 z przyczyn leżących po stronie Spółki. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Umowy 2 nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umów, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umów, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 176 mln zł.

Inne komunikaty

bEUxcAJj