Trwa ładowanie...
bETDRRNh
Notowania
GPW: strona spółki
8.10.2021, 11:56

GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 8 października 2021 r. Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) zawarła z Deutsche Bank Polska umowę odnawialnego kredytu bankowego do maksymalnej kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Kredyt został udzielony w PLN na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR O/N, powiększonej o marżę Deutsche Bank Polska.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie kredytu będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Z uwagi na bardzo wysoki rating kredytowy TGE, zaciągnięcie kredytu nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych ani uzyskania poręczenia. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie. 100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
2021-09-21
GPW Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
42,68
-2,72
2021-09-16
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
43,52
+0,18
2021-06-22
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 r.
48,30
+0,17
bETDRRNP