Trwa ładowanie...
bEUNhMiJ
Notowania

CLC Zawarcie umowy inwestycyjnej z Votum S.A. i Votum Energy S.A. w przedmiocie nabycia 55% akcji Votum Energy S.A. oraz umowy współpracy z Votum Energy S.A.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż dzisiaj Columbus oraz Votum Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Votum Energy), której akcjonariuszem większościowych jest Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Votum), zawarły umowę współpracy, której przedmiotem jest określenie zasad i warunków współpracy, polegających przede wszystkim na świadczeniu przez Votum Energy na rzecz Columbus usług (dalej: Umowa Współpracy). Usługi te obejmują pośredniczenie w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus, a ich realizacja będzie odbywać się w oparciu przekazane przez Columbus procedury, dokumenty i informacje (dalej: Usługi). Usługi te będą świadczone przy wykorzystaniu nazwy oraz znaku towarowego Columbus. W zamian za świadczenie Usług, Votum Energy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Strony ustaliły, że Votum Energy (oraz pracownicy i współpracownicy Votum) nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w trakcie trwania Umowy Współpracy oraz w określonym czasie po jej zakończeniu. Umowa Współpracy została zawarta na czas nieokreślony. Umowa Współpracy przewiduje możliwość jej zakończenia w przypadkach w niej przewidzianych.
Ponadto spółka zależna Columbus - Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus Elite) zawarła z Votum oraz Votum Energy umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest sprzedaż przez Votum na rzecz Columbus Elite 450.000 akcji stanowiących 45% akcji Votum Energy (dalej: Sprzedaż Akcji) oraz uzgodnienie zasad ładu korporacyjnego i zmian statutu Votum Energy (dalej: Umowa Inwestycyjna). Przejście praw do Akcji odnosi skutek z dniem 25 października 2021 r. Ponadto, dzisiaj Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną Umowy Inwestycyjnej 100.000 akcji stanowiących 10% akcji Votum Energy, w związku z czym Columbus Elite docelowo nabędzie pakiet akcji reprezentujący 55% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Votum Energy. W Umowie Inwestycyjnej strony uzgodniły również zasady ładu korporacyjnego, w tym zmiany w organach, treść zmian Statutu Votum Energy oraz prawo pierwszeństwa nabycia akcji Votum Energy w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez stronę Umowy Inwestycyjnej. Umowa przyznaje Columbus Elite uprawnienia do odstąpienia od umowy, w przypadku gdyby nie była ona wykonywana lub w związku z uwarunkowaniami dotyczącymi Votum Energy. Zarząd Columbus wskazuje, iż zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Współpracy jest konsekwencją podpisanego z Votum oraz Votum Energy w dniu 24 września 2021 r. listu intencyjnego o partnerstwie strategicznym w branży odnawialnych źródeł energii (por. ESPI nr 91/2021 z dn. 24 września 2021 r.).

Inne komunikaty

bEUNhMjr