Trwa ładowanie...
bESVtvRx
Notowania
BNPPPL: strona spółki
18.10.2021, 16:20

BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 18 października 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 15 października 2021 r. Nowe lub zmienione postanowienia Zmieniono § 5 ust. 2 dodając pkt 17) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ): „17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.” Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bESVtvSf