Trwa ładowanie...
bESuCfqZ
Notowania
LARQ: strona spółki
18.10.2021, 16:30

LRQ Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 października 2021 r.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 18 października 2021 r. („NWZ”), wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz opinii
Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E. Jednocześnie Spółka informuje, że: 1. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; 2. podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; 3. podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESuCfrH